YLEISTÄ ARMOLAHJOISTA

 Cool

Kirjoitan tässä armolahja-aiheesta josta apostoli Paavali kirjoittaa 1 Kor 12-14 luvuissa. Mutta aluksi perustaa armolahjoille ja niiden toiminnalle. 

Uskoon tulossa ihminen on tullut sisälle uuteen hänelle aikaisemmin tuntemattomaan elämään. Hän on tullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Sisällä Jumalan valtakunnassa hän huomaa uusia asioita joista hän ei ehkä ennen tiennyt mitään.

Jumalan luokse Hänen valtakuntaansa sisälle tulemista edelsi ihmisen antautuminen Jumalalle. Uskoon tullut ihminen tahtoi ja tahtoo antautua Jumalalle ja totella Jumalaa ja seurata Hänen ohjeitaan elämässään. Hän seuraa Herraa Jeesusta Kristusta joka vie hänet toisten uskovien yhteyteen. Uskova, joka seuraa Jeesusta, seuraa Jumalan Sanaa koska Jeesus on lihaksi tullut Jumalan Sana.

Jumalalla on hyvä syy viedä uskova seurakuntaan. Seurakunnassa ja seurakunnan yhteydessä uskova kasvaa uskossa ja saa opetusta. Jumala itse asuu seurakunnassa uskovien keskuudessa ja heissä. Jumala tahtoo myös vaikuttaa seurakunnassa ja yksilöuskovassa tavalla tai toisella. Hän ruokkii seurakuntaa sananjulistuksen kautta Jumalan sanalla. Hän myös juottaa omiaan Pyhällä Hengellä. Jumala siis asuu seurakunnassa Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Jeesus ja Isä Jumala ovat seurakunnassa läsnä Pyhässä Hengessä (tästä enemmän kolminaisuustekstissäni).

Jumala tahtoo elää ja vaikuttaa seurakunnassa ja yksilöuskovassa ylittäen ihmisen kyvyt ja taidot. Jumala on Sana ja näkymätön Henki. Hän tahtoo käyttää ihmistä välikappaleenaan tekemään asioita Hänen vaikutuksestaan. Tätä Hän tekee mm. armolahjojen kautta. Siksi Pyhä Henki, Jumala, seurakunnassa ja yksilöuskovassa jakaa yksilöuskoville armolahjoja. 1 Kor 12:11 "Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo."

Armolahjat ovat yliluonnollisia kykyjä, tai sanoisinko että armolahjat ovat Jumalan yliluonnollista työtä ja vaikutusta yksilöuskovassa ja seurakunnassa. Armolahjat ovat siis sellaisia kykyjä joita ihminen ei omilla kyvyillään ja omalla viisaudellaan ja taidoillaan tai tiedoillaan kykene tekemään. Siksi uskovan ei tarvitsekaan itsestään ponnistella näitä asioita. Sillä ne vaikuttaa Pyhä Henki.            

1 Kor 12:6-7 "Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa Hengen kautta viisauden sanat, toinen saman Hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo"" (RK).

Pyhä Henki jakaa armolahjoja ja vaikuttaa yksilöuskovassa armolahjojen kautta sen mukaan kuin yksilöuskova antautuu Hänelle Hänen käyttöönsä ja etsii Jumalalle tärkeitä asioita. Koska ihminen on vajava ja erehtyväinen, ja armolahjat toimivat vajavien erehtyvien ihmisten kautta, armolahjojenkin toiminta on vajavaa. Siksi kaikki armolahjojen käyttäminen ja niiden toiminta tulee koetella Jumalan Sanalla.

 

JUMALAN VALTAKUNNAN ETSIMISEN TÄRKEYS

Nyt tullaan Jeesuksen itsensä puhumaan Sanaan Matt 6:33 joka näin yhtäkkisesti ei näytä liittyvän tähän armolahja-asiaan mitenkään. Mutta kyllä se liittyy, ja hyvin kiinteästi liittyykin. Selitän...

Kuinka tärkeänä me pidämme Jumalalle tärkeitä ja rakkaita asioita? Kuinka tärkeä ja rakas meille on uskovien yhteys? Jumalalle se on rakas ja tärkeä. Kuinka voimakkaasti me pyrimme seuraamaan ja tottelemaan kirjoitettua Jumalan Sanaa? Tahdommeko olla osaltamme rakentamassa uskovien yhteyttä? Tässä on meille kaikille ajattelemisen aihetta ja syytä itsetutkisteluun. Kysymme itseltämme: kuinka tärkeä sinulle on Jumalan seurakunta? Jos me rakastamme Jumalaa, me rakastamme Jumalan Sanaa. Jos me rakastamme Jumalan Sanaa, me tottelemme Sanaa ja pyrimme toteuttamaan sitä elämässämme. Pyrimme siihen, että Jumalan Sana saa vallan toimia elämässämme niin kuin on kirjoitettu. Silloin me antaudumme Sanalle ja Sanan käyttöön ja olemme rakentamassa uskovien yhteyttä.

"Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni" (Joh 14:15). "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan" (Joh 14:23).

Me siis seuraamme Sanaa rakkauden kautta Jumalaan ja rakkauden vaikuttamalla uskolla Jumalan Sanaan. Silloin Jeesus ja Isä tulevat meidän luoksemme asumaan. Hänen läsnäolossaan sitten voi tapahtua Jumalan vaikuttamia ja tekemiä asioita.

Mutta mikä on tuo Matt 6:33 Sana johon edellä viittasin:

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä." RK

Tästä Sanasta nousee koko kristillinen usko ja sen toteutuminen käytännön tasolla meidän elämässämme. Meidän tulee siis Jeesuksen sanojen mukaan etsiä ennen kaikkea muuta Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan. Se on se ensimmäinen ja tärkein asia jokaisen ihmisen elämässä. Sitten siinä ohessa Jumala antaa meille kaiken tarvitsemamme. Siinä on Jumalan huolenpito yksilöihmiselle mutta siinä on myös seurakunnan huolenpito, seurakunnan menestys.

Kun seurakunta rakastaa Jumalaa ja etsii Jumalalle tärkeitä asioita ja pyrkii toteuttamaan Jumalan Sanaa, Jumala antaa seurakunnalle Sanansa, Hän tulee Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Sana ja Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnassa ja toimii seurakunnan rakentumiseksi. Hän rakentaa ja vahvistaa seurakuntaansa Sanalla ja Pyhällä Hengellä. Silloin seurakunta juurrutetaan Kristukseen Jeesukseen ja se vahvistuu ja kasvaa Sanan antamaa kasvua Jumalan Sanassa. Tässä työssä Hän tarvitsee ihmistä ja käyttää ihmisiä.

Elävän uskon edellytys on Jumalan valtakunta ja Hänen vanhurskautensa ja niiden löytäminen. Uskova on uskossa Jeesukseen. Silloin hän elää sisällä Jumalan valtakunnassa Jeesuksessa Kristuksessa ja löytää aina uutta. Jumalan aarrearkku on ehtymätön. Kukaan ei ole ammentanut sitä tyhjäksi. Jumalan valtakunnassa olevien todellisuuksien etsiminen ja löytäminen kestääkin koko uskossa olomme ajan. Jumalalla on aina uutta antamista Sanasta. Voit lukea lisää Jumalan valtakunta-asiasta "Jumalan ihmetekoja" kirjoituksessani.  http://www.jaikal.se/48683135

Jumalan valtakunta ja Hänen vanhurskautensa sisältävät kaiken sen, mitä kristillinen usko ja Jumalalle tärkeät asiat pitävät sisällään. Jos emme rakasta Jumalaa emmekä välitä kovinkaan paljon Hänen Sanastaan emmekä etsi Jumalan valtakuntaa ja siihen liittyviä asioita, touhuamme kaikkea muuta, Jumalan valtakunta ja siihen liittyvien todellisuuksien löytäminen voi jäädä meiltä löytämättä. Silloin Jumalan suunnitelma kohdallamme ei ehkä toteudu niin kuin Jumala on tarkoittanut. Siksi tämä on tärkeä ottaa esille kun puhutaan Jumalan armolahjoista ja niiden toimimisesta seurakunnassa. On tavattoman tärkeää etsiä Jumalalle tärkeitä ja rakkaita asioita itsellemme, mutta myös seurakunnalle.

Kun me etsimme Jumalan valtakuntaa kaikesta sydämestämme, Jeesus lupaa, että me löydämme Jumalan valtakunnan. Silloin löydämme myös valtakunnassa sisällä olevia todellisuuksia. Armolahjat kuuluvat mitä suurimmassa määrin näihin löydettäviin todellisuuksiin. Löydettyämme armolahjat Raamatussa ja Jumalan valtakunnassa, meidän itsemme ja seurakunnan elämässä, ilo on suuri.

Matt 7:7-8 "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan."

Matt 13:44 "Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon."

 

KAIKKI ARMOLAHJAT OVAT JEESUKSESSA KRISTUKSESSA

Jeesuksen toiminnasta voidaan nähdä, että Hänellä oli kaikki armolahjat. (Lue evankeliumit niin huomaat tämän) Kaikki armolahjat, joita Raamattuun on kirjoitettu, toimivat Jeesuksessa ja Hänen toiminnassaan täydellisinä täydellisesti. Jeesuksella oli siis kaikki "armolahjat". Hänen kohdallaan ne eivät kuitenkaan olleet armolahjoja vaan osa Häntä itseään. Ne olivat ja ovat Jeesuksen Kristuksen kykyjä ja voimaa.

Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle. Jeesus on seurakunnan pää.

Ef 1:22-23 "Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, joka kaiken kaikessa täyttää" (RK). Vanha 33/39 käännös jae 22: kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja ANTANUT HÄNET kaiken pääksi SEURAKUNNALLE.

Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on siis antanut seurakunnalle kaikki armolahjat. Kaikki armolahjat ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali kiittää Jumalaa siitä, ettei Korintton seurakunnalta puutu mitään missään armolahjassa. Huomaa tässä kohtaa, että Korintton seurakunta ei ollut mikään malliseurakunta. Siellä oli paljon ongelmia, jopa syntiä.  Siitä huolimatta seurakunnalla oli kaikki armolahjat Kristuksessa Jeesuksessa.

Niin huomaamme, ettei armolahjoja anneta ansioista, sen tähden, että seurakunta tai yksilöuskova olisi hyvä ja ansioitunut seurakunta ja hyvä uskova. Armolahjat annetaan Jumalan armosta, niin kuin jo nimikin sanoo, "armolahja". Tämä tarkoittaa sitä, että ns. "huonokin" uskova tai "huono" seurakunta voi saada armolahjoja, niin että ne tulevat esille seurakunnan ja yksilöuskovan toiminnassa. Kaiken sen saa aikaan Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus itse on seurakunnan keskellä. Hänessä ja Hänen läsnäolossaan jokaisella paikallisseurakunnalla on Jumalan armo ja kaikki armolahjat.

Matt 28:20 "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanaikojen loppuun asti."

Matt 18:20 "Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

2 Kor 6:16 "Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani.""

1 Kor 1:4-7 "Minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä, niin ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä." RK

(Vanha 33/38 käännös ilmaisee tämän kohta paremmin; -kaikessa olette rikastuneet hänessä, ... sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu).

Tässä Paavali paljastaa muutaman tärkeän armolahjojen toimintaan vaikuttavan asian; -"kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa," Uskova on siis rikastunut Jeesuksessa kaikessa koska Kristuksessa Jeesuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä (Kol 2:3). Hänet Jumala on antanut seurakunnalle, ja Hänessä kaikki hengelliset aarteet ovat seurakunnassa, myös armolahjat.

Mutta koska ne ovat kätkettyinä Kristuksessa, Jumalan Sanassa, Paavali kertoo miten nämä Kristuksessa olevat Jumalan rikkaudet tulevat seurakunnan osaksi; - "sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa," (33/38 käännös). 

Armolahjat ovat siis Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesus on Jumalan Sana. Ihmiset tarvitsevat oikeaa tietoa asioista, tietoa Jeesuksesta ja Hänessä, Jumalan Sanassa, olevista aarteista. Siksi oikea Jumalan sanan opetus seurakunnassa on ensisijaisen tärkeä. Seurakunnassa sanan opetuksella on ratkaiseva osuus jotta Jumala voisi toimia seurakunnassa ja Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa voisi toteutua. Jumala elää ja toimii Raamatun Sanan mukaisesti Sanan kautta Sanassa. Hän kunnioittaa seurakunnassa opetettavaa sanaa. Sen mukaan kuin seurakunnassa opetetaan Jumalan Sanaa, Jumala toimii seurakunnassa. Kun seurakunnassa opetetaan armolahjoista raamatullisesti, uskoville tulee tahto saada ja ottaa vastaan armolahjoja. Ja Pyhä Henki jakaa yksilöuskoville armolahjoja tahtonsa mukaan. Ja Jumala tahtoo antaa runsaasti armolahjoja, ja jopa käskee yksilöuskovaa pyrkimään saamaa runsaasti armolahjoja. Ja Jumala jakaa runsaasti armolahjoja:  Seurakunta on löytänyt nämä aarteet Sanasta ja pyrkii toteuttamaan Jumalan Sanaa tässä kohtaa.

Pyhä Henki jakaa armolahjoja myös sen tähden koska Hän itse on antanut, nostanut esille, Sanan aarrearkusta seurakunnalle oman Sanansa. Hän itse on vaikuttanut sen, että Hänen Sanaansa tuodaan esille, Sanaa jossa ja jonka kautta Hän tahtoo elää ja toimia seurakunnassa ja yksilöuskovissa. Jumala on ilmoittanut ja ilmoittaa tahtonsa Raamatun Sanassa.

Tämä oli siis tarkoitettu alustukseksi armolahja-aiheelle. Tarkoitus on ollut jatkaa tätä aihetta mutta en ole saanut aikaiseksi. Ehkä jossakin vaiheessa tulee jatkoa.

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan