Ristin kautta Jumalan läsnäoloon

Joku voi ihmetellä ja kysellä sydämessään, että onko todella mahdollista elää tämän kaltaisissa ihmeissä, ja miten sellaiseen elämään pääsee sisälle. Alussa kerroin kuinka nämä asiat tapahtuvat sisällä Jumalan valtakunnassa. Sisällä Jumalan valtakunnassa nämä asiat ovat sitten mahdollisia. Vain uudestisyntynyt Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen on sisällä Jumalan valtakunnassa. Tiemme sisälle Jumalan valtakuntaan voi olla hyvin kivulias ja pitkällinen prosessi. Se voi olla myös hyvin lyhyt. Se riippuu siitä, koska me itse olemme valmiit nöyrtymään ja nöyrrymme Jumalan tahtoon elämässämme ja annamme itsemme Jumalalle. 

Jos sinä olet lukenut tällä sivuostolla uskoontulokertomukseni, sinä ehkä huomasit muutamia asioita. Huomasit minun taisteluni ja lopulta täydellisen antautumiseni. Ne olivat niitä asioita, jotka veivät minut sisälle Jumalan valtakuntaan. Minä olin Jumalan kutsussa. Jumala puhui minulle. Minä kuulin Jumalan puheen, mutta en ollut pitkään aikaan valmis tottelemaan Jumalaa. Minä siis vastustin Jumalaa, Jumalan Sanaa, koska en vielä tahtonut tehdä Hänen tahtoaan elämässäni ja totella Häntä. Tämä johtui siitä, että minulla oli päällimmäisenä oma tahto ja omat suunnitelmat, jotka estivät minua tekemästä Jumalan tahtoa ja antautumasta Hänelle. 

Jumalan tahtoon sisälle pääseminen edellyttää luopumista omasta (tahdosta). Se on alistumista Jumalan tahtoon. Mikäli meidän oma tahtomme hallitsee meitä, me vastustamme Jumalaa. Silloin emme voi elää Jumalan valtakunnassa ja Hänen suunnitelmissaan; mehän seuraamme silloin itseämme, emme Jumalaa. 

Minun kohdallani tie sisälle Jumalan valtakuntaan meni oman nöyrtymiseni kautta. Minä olin tehnyt henkilökohtaisen hengellisen konkurssin. Hengellinen konkurssini merkitsi sitä, että minä olin menettänyt KAIKEN. Minulla ei enää ollut mitään, mikä olisi estänyt minua lähtemästä seuraamaan Jeesusta Kristusta. 

Nyt minulla oli vain yksi asia mielessä; Jeesuksen Kristuksen tahtoon antautuminen ja Hänelle itseni luovuttaminen kokonaan ja ehdoitta, ja näin myös parannuksen tekeminen kaikesta tietoisesta synnistä. Tahdoin nyt saada pelastusvarmuuden, ja olin valmis maksamaan siitä minkä hinnan tahansa. Olin siis jättänyt taakseni kaiken ja luopunut kaikesta, myös omasta tahdostani, Jeesuksen tahdon tekemisen tähden. 

Nyt Jumalan tahto hallitsi minua ja päätöksiäni. Mikään ei enää ollut estämässä minua antautumasta Jeesukselle. Minä suorastaan konttasin tuhlaajapojan tavoin Jeesuksen ristille. 

Jeesuksen risti on kuoleman paikka, mutta se on myös uuden elämän alun/syntymisen paikka. Ristillä alkaa/syntyy uusi elämä Jumalan kanssa. Tie Jumalan valtakuntaan alkaa siis meidän yksilöihmisten kohdalla siitä, kun me olemme tulleet sydämessämme siihen päätökseen, että annamme kaikkemme Jumalalle ja tottelemme Häntä. Sitten olemme uskossa. Olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan oman nöyrtymisemme ja Jeesuksen ristin veren kautta.

 

JÄTÄ ENTINEN ELÄMÄSI TAAKSESI JA SEURAA JEESUSTA

Seuraavassa otan esille joitakin asioita, joita Jumalan kanssa Hänen teoissaan vaeltavan uskovan tulee ottaa huomioon. Ehkä tässä on tie, jota sinut on kutsuttu kulkemaan Herran Jeesuksen kanssa.

https://www.youtube.com/watch?v=9DbPE7MX2cU

Jeesuksen seuraaminen merkitsee kaiken jättämistä.

Matt 10:37-39 "Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen"

Tämä elämänsä kadottaminen Jeesuksen tähden on lyhyesti sanottuna Jumalan tahdon tekeminen elämässämme. Silloin m e jätämme entisen itsekkään elämämme taaksemme. Emme enää etsi omaa etuamme. Jätämme oman tahdon tien ja omat suunnitelmamme. Kysymme Herralta Hänen tahtoaan ja suunnitelmaansa elämällemme. Pyrimme toteuttamaan sitä. Se on Jeesuksen jalanjäljissä kulkemista. Silloin se on myös Hänen seuraamistaan. Tämä on ristin kantamista. Jeesuksen seuraaminen merkitsee siis myös kärsimyksiä.

Jumalalla on suunnitelma jokaiselle ihmiselle. Tuo suunnitelma toteutuu siinä määrin, kuin me alistamme oman tahtomme Jumalan tahtoon. Silloin se on myös jossakin määrin kärsimysten tie koska Jumalan tahdon tekeminen ei miellytä lihaa ts. vanhaa aatua/eevaa. Mutta se meidän täytyy pitää kuolleena. Se ei saa enää hallita meitä. Uusi luomus, uusi ihminen, tulee saada hallita meitä Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki meissä ja uusi luomus tahtoo elää Herraa miellyttävällä tavalla. Liha kuitenkin panee hanttiin. Mutta kun Pyhä Henki meissä saa hallita ja määrätä kulkusuunnan, me elämme Jumalan tahdon mukaan.

Kun uskova alistuu Jumalan tahtoon, hän joutuu jättämään kaiken muun. Hän menettää kaiken. "Kaiken minä luen tappioksi tuon ylen kalliin Jeesuksen Kristuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Sillä Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä" (Fil 3:8-11). Pidän siis kaiken muun, mikä ennen oli minulle arvokasta, roskana, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Luovun sydämessäni kaikesta. 

Tämä on kärsimys ja risti. Mutta silloin uskova myös saa kaiken Jumalalta. Tämä on paradoksi. Menettäessään kaiken, uskova saa kaiken. Joka kadottaa (oman) elämänsä Jeesuksen tähden, löytää sen. 

Jeesukselle Jumalan tahdon tekeminen oli Hänen ruokansa. Hän siis sai ravintonsa ja voimansa Jumalan tahdon tekemisestä. Se oli myös Hänen ilonsa ja elämänsä. "Minun ruokani on se, että minä tee lähettäjäni tahdon ja täytän Hänen tekonsa" (Joh 4:34).

Näin on myös meidän kohdalla koska me seuraamme Jeesusta Hänen jalanjäljissään. Meillä jokaisella on Jeesusta seuratessa oma ristimme kannettavana, ts. meillä on omat kärsimyksemme. Mutta rististä tulee myös siunaus, niin kuin se oli myös Jeesukselle tie siunaukseen. Jumalan tahdon tekeminen tuo yksilöuskovallekin ilon ja elämä. Ristin kärsimysten kautta: "Sielunsa vaivan tähden saa Hän nähdä jälkeläisiä ja Herran tahto toteutuu Hänen kauttaan" (Jes 53:10-11). 

Jeesus sai kärsimyksensä kautta paljon Jumalan lapsia kirkkauteen. Hän oli jättänyt asemansa Jumalana taivaassa. Hän ei pitänyt kiinni oikeuksistaan ja asemastaan eikä omasta mukavuudestaan. Hän nöyryytti itsensä aina ristinkärsimyksiin ja kuolemaan asti. Näin Hän astui niin alas kuin vain ihminen voi astua, - alemmaksi kuin kukaan voi astua. Hän tuli nöyryydessä ylhäältä korkeimmalta mahdolliselta paikalta ja asemasta Jumalan valtaistuimelta taivaasta alas syntisten ihmisten palvelijaksi. Nöyränä Herran palvelijana Hän alta päin nosti meidät ylös kirkkauteen. Kärsimystensä ja kuolemansa kautta Hän toi meille elämän ja Jumalan siunaukset (2 Tim 1:10, Ef 1:3).   

Näin se pitäisi olla meidänkin kohdalla. Mikäli me etsimme omaa tahtoamme, omaa etuamme ja omaa mukavuuttamme, ja toteutamme itsekkäitä halujamme, Herran tahto ei toteudu elämässämme. Emme voi tehdä Jumalan tekoja.  Me emme ehkä voita sieluja kirkkauteen.  Mutta Jeesusta seuraamalla omia kärsimyksiä sietäen, ja näin omaa ristiämme kantaen, Jumalan tahto pääsee toteutumaan elämässämme. Silloin me voimme olla voimakkaita aseita Jumalan kädessä, ja Jumalan teot voivat tulla esille kauttamme. 

Voimme todella joutua kärsimään uskomme tähden monella eri tavalla. Voimme menettää monia entisiä hyviä ystäviä, jopa työpaikan, puolison, vanhempiemme tai lastemme rakkauden -heistä voi tulla tylyjä meitä kohtaan. Meitä voidaan herjata ja pitää hurahtaneina järkensä menettäneinä, meistä voidaan puhua pahaa ja meidät voidaan hyljätä, ja jopa "heittää ulos" yhteisöistä, joissa meillä oli aikaisemmin paljon ystäviä. Koemme myös jossakin määrin vainoa. Moni uskoon tullut on saanut kokea näitä vastoinkäymisiä.

Ei siis pidä luulla, että kaikki ihmiset lähellämme ovat iloisia uskoon tulostamme ja Jumalalle antautumisestamme. Eivät ihmiset ehkä tule ja taputa sinua olkapäälle ja kiitä sinua siitä, että sinä tulit uskoon ja puhut heille Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Eivät edes kaikki uskovat kiitä sinua ja ole iloisia siitä, että Jumalan teot tulevat esille kauttasi. Älä siis odota ihmisten kiitosta ja arvostusta. Pidä katse kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Älä anna kenenkään, äläkä minkään asian, tulla sinun ja Jeesuksen väliin.  

https://www.youtube.com/watch?v=0o5B4OHKVBc

Me palvelemme Herraa Jeesusta Kristusta. Emme pelkää ihmisiä. Olemmehan me kalliisti ostetut. Älkäämme olko ihmisten orjia (1 Kor 7:23). Ei Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen (2 Tim 1:7). Jeesusta ja apostoleja syytettiin ja herjattiin heidän sanojensa ja tekojensa tähden. Myös Jeesuksen tekoja tekevä uskova saa jossakin määrin kokea samankaltaista vastustusta. 

Kun siis seuraamme Jeesusta Kristusta, voi tapahtua samoja asioita kuin tapahtui Jeesuksen ja apostolienkin elämässä: vastustus, mutta myös Jumalan siunaukset ja Jumalan tekojen esille tulemiset. 

Jos nyt kuitenkin jättäisimme ne ikävät asiat. Keskitymme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Silloin toteamme, että meillä on Hänessä valtavat näköalat ja mahdollisuudet. "Minä kuljen Herran Jumalan voimateoissa, muistutan sinun vanhurskaudestasi, sinun ainoan" (Psalmi 71:16 RK).  

Kaikki perustuu siihen, että Herra Jeesus Kristus on meidän kanssamme joka päivä. Hänen läsnäolossaan sitten tapahtuu Hänen vaikuttamia ja tekemiä tekoja.  Jumala palkitsee kerran palvelijansa sen mukaan, mitä Hän on päässyt vaikuttamaan ja tekemään palvelijassaan ja hänen kauttaan, ja mitä uskova on joutunut kärsimään Jeesuksen ja Hänen asiansa tähden.

Room 8:17-18 "Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kansaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin."  

 

HÄNEN LÄSNÄOLONSA, USKON PERUSTA

Joku ehkä ajattelee:

"Mutta voi kunpa minullakin olisi tuollainen ihmeitä tekevä usko! Mistä sen uskon sitten saa?"

Hänessä: Sanassa ja Pyhässä Hengessä on kaikki usko. Hän on uskon alku, uskon alullepanija, ja sen täydelliseksi tekijä. Jumalan Sana on uskon Sana, ja Pyhä Henki on uskon Henki. Pyhä Henkí elää ja asuu Jumalan Sanassa. Siksi on hyvä seurustella Hänen kanssaan, uskon kanssa, rukouksessa ja Sanan äärellä. Niin usko voi tarttua (Heb 12:2, 2 Kor 4:13, Room 10:8). Silloin ei tarvitse uskotella eikä yrittää uskoa, ponnistella uskoa. Uskoa ei ihminen voi itsestään puristaa. Sitä ei ihminen saa aikaan. Uskon vaikuttaa ja antaa Herra Jeesus Kristus, joka on Jumalan Sana ja Henki: Jumala (Apt 3:16 Joh 1:1,14, Apt 16:7).

Jatkuu alla "Rakkaus perustana" tekstissä. 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan